REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 385 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron, „Usługodawca Octagon Gym&Fitness (zwanego dalej „Klubem”) i „Usługobiorcy” – osoby, która zawarła umowę o świadczenie usług (zwanej dalej „Klient” lub „Członek Klubu”).
 2. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 17 lat, może zostać Członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 3. Podstawą członkowstwa jest umowa zawarta na czas określony na okres : jednego miesiąca, trzech miesięcy, sześciu miesięcy, dwunastu miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Dokumentem legitymującym członkowstwo i prawo do korzystanie z usług Octagon Gym&Fitness jest karta Klubowa (zwana dalej „kartą”). Podstawa korzystania z usług Klubu jest okazanie karty w recepcji Klubu. Karta przyznawana jest jednorazowo.
 5. Karta nie może być udostępniana innym osobom. Uprawnienia płynące z posiadania kart mają charakter imienny, nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 6. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami wyrobienia nowej karty. Opłata ta wynosi 20 złotych.
 7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kluczyka do szatni powinien być niezwłocznie zgłoszony do recepcji. Wydanie nowego kluczyka następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztem dorobienia nowego kluczyka. Opłata ta wynosi 20 złotych.
 8. Członek Klubu zobowiązany jest do opróżnienia szafki przed wyjściem z Klubu. Szafki w Klubie mogą być opróżniane przez Klub po jego zamknięciu każdego dnia. W razie niespełnienia obowiązku opróżnienia szafki przez Członka Klubu, rzeczy w niej pozostawione będą przechowywane przez 30 dni na koszt osoby, która pozostawiła je w szafce. Koszt przechowywania wynosi 20 złotych za każdą rozpoczętą dobę przechowywania. Po upływie 30 dni rzeczy traktowane będą jako porzucone z zamiarem wyzbycia się i podlegać będą zniszczeniu.
 9. Karta uprawnia do korzystania z następujących usług podstawowych: siłownia, studio cardio, aerobic, bikepower.
 10. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania zajęć grupowych lub zmiany terminu prowadzenia zajęć, po wcześniejszym powiadomieniu o tym Usługobiorcy, poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji.
 11. Do usług dodatkowych, za które płatność dokonywana jest według cennika z dni ich wykonania, należy trening indywidualny.
 12. Opłata za korzystanie z usług Klubu jest uiszczana „z góry”, przed wydaniem karty klubowej. Opłata nie podlega zwrotowi, ani w całości, ani w części, w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Octagon Gym&Fitness.
 13. Opłata uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie odpowiadającym rodzajowi karnetu, jaki posiada Członek Klubu. Wysokość opłat jest określona przez kierownictwo Octagon Gym&Fitness, podawana do wiadomości poprzez ich wywieszenie w recepcji Klubu oraz uwzględniona w umowie.
 14. Usługobiorca oświadcza, że jest dobrego stanu zdrowia, zapewnia, że nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo, uniemożliwiające wykonywanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń Usługodawcy. Członek Klubu korzysta z usług Octagon Gym&Fitness na własną odpowiedzialność, nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu.
 15. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu powinien skonsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do korzystania z usług Klubu.
 16. Członek Klubu nie może korzystać z żadnych obiektów Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie.
 17. Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Recepcji Klubu o wszelkich dolegliwościach i natychmiastowego zaprzestania ćwiczeń w takim przypadku.
 18. W pomieszczeniach klubowych obowiązuje bezwzględny zakaz: a) palenia tytoniu, b) spożywania alkoholu, c) zażywania narkotyków, środków odurzających oraz innych podobnie działających substancji, d) przynoszenia do Klubu narkotyków, środków odurzających oraz innych podobnie działających substancji, e) przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków, f) prowadzenia działalności przez osoby niezwiązane z Klubem bez jego zgody, a w szczególności prowadzenia treningów indywidualnych.
 19. Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym członkom możliwości korzystania z usług Octagon Gym&Fitness. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z jego z przeznaczeniem, w sposób wskazany przez pracownika Klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji lub informacji.
 20. Przed skorzystaniem z Klubu i urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego znajdującymi się na urządzeniach. W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc Recepcję Klubu.
 21. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych, Członek Klubu powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, a w przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek bądź powzięcia wątpliwości co do jakości urządzenia, zgłosić to w Recepcji Klubu.
 22. Szczególnej uwagi Członka Klubu wymagają mechanizmy do podnoszenia ciężarów. Należy precyzyjnie zakładać tarcze na sztalugę do podnoszenia ciężarów. Zabrania się zeskakiwania z urządzeń podczas ich pracy, a w szczególności z bieżni.
 23. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy upewnić się, że zajęta pozycja jest prawidłowa oraz nie zachodzą inne przeszkody do wykonywania ćwiczeń.
 24. Należy trzymać z daleka od części urządzenia znajdujących się w ruchu wszystkie elementy garderoby. Długie włosy oraz sznurowadła należy zawiązać.
 25. Zaleca się stosowanie klapek pod prysznicami oraz ręczników podczas korzystania z urządzeń do ćwiczeń.
 26. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą zaproszone o opuszczenie obiektu. W stosunku do osób rażąco i uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, Octagon Gym&Fitness może odstąpić od zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrócenia jakiejkolwiek części uiszczonych opłat, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu.
 27. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione przez Usługobiorcę poza zamykanymi szafami.
 28. Zabrania się przynoszenia do Klubu rzeczy wartościowych.
 29. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy wpisu w poczet Członków Klubu, a co za tym idzie, do nie zawarcia umowy bez podanych przyczyn.
 30. Umowa zostaje przedłużona na kolejny okres w przypadku uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty za świadczenie usług według cennika obowiązującego w dniu wpłaty.
 31. Członek Klubu zobowiązany jest: a) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce. b) w pomieszczeniach Klubu, przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń, nosić ubiór i obuwie sportowe zmienne, dostosowane do rodzaju wykonywanych ćwiczeń, c) w przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń w siłowni lub studio aerobicu wskutek kompletu członków z tych pomieszczeniach, Klient zamierzający podjąć ćwiczenia zobowiązany jest do oczekiwania na zwolnienie miejsca.
 32. Karty ze zniżką studencką przeznaczone są dla osób do 26 roku życia z ważną legitymacją studencką.
 33. Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia Klubu.
 34. Karta umożliwia wejście i uczestnictwo w zajęciach jeden raz w ciągu dnia.
 35. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia kawy w kubkach do sal ćwiczeniowych.
 36. Obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy w salach ćwiczeń.
 37. Członek Klubu powinien zapoznać się z systemem ochrony przeciwpożarowej w Klubie, w szczególności z oznaczeniami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.
 38. Za wyrządzone przez Członka Klubu szkody odpowiedzialność ponosi Członek Klubu, a w przypadku osób małoletnich także ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 39. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że ze względów bezpieczeństwa na terenie Klubu może być nagrywany i utrwalany dźwięk i obraz, co może skutkować niezamierzonym utrwaleniem wizerunku Członka Klubu, na co Członek Klubu wyraża zgodę. Ewentualne wykorzystanie wizerunku odbędzie się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 40. Klub zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione poprzez wywieszenie w Recepcji Klubu. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Członka Klubu nabyte przez niego przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 41. W zakresie nie uregulowanym Umową i niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
fav

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i odbierz

wejściówkę gratis!

Odbierz email i potwierdź zapisanie się do Newslettera!